Dotacje

PARP zaprasza do składania wniosków aplikacyjnych do usługi „Instrument Szybkiego Reagowania"

24-11-2014
Jeszcze tylko do 30 listopada 2014 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór do usługi „Instrument Szybkiego Reagowania”. Celem Usługi jest wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników mające na celu złagodzenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego

Inteligentne specjalizacje – kierunki rozwoju Podkarpacia

08-11-2014
Przygotowując się do Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020, oprócz zapoznania się z dokładnymi kwotami przyznawanymi w poszczególnych województwach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, ważne jest zwrócenie uwagi na zasady otrzymania funduszy w każdym z nich.

Pomoc de minimis – zmiany w dotacjach unijnych

03-11-2014
Komisja Europejska dokonała zmian w zasadach udzielania pomocy de minimis krajom członkowskim.

Nowa perspektywa - pierwsze założenia Programu Inteligentny Rozwój

01-09-2014
Polscy przedsiębiorcy zadają sobie niewątpliwie pytanie, jakie kierunki rozwoju wybrać w dobie widma dalszego kryzysu gospodarczego, niepokojącej sytuacji politycznej za naszymi granicami oraz nowej budżetowej perspektywy Unii Europejskiej.

Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania

01-09-2014
Przygotowując się do nowego okresu programowania i czytając nowe Rozporządzenie Ogólne w sprawie polityki spójności UE na lata 2014-2020 możemy zauważyć, iż dokument ten poświęca wiele miejsca partnerstwu publiczno prywatnemu (PPP) i jego roli w polityce spójności.

Co dla rolników w nowej perspektywie finansowej?

29-08-2014
Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Wsparcie dla osób bezrobotnych oraz przedsiębiorców - oferta Powiatowych Urzędów Pracy

28-08-2014
27 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 598) oraz ...

Premie dla młodych rolników z PROW 2014-2020

20-08-2014
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przewidziano szereg instrumentów wsparcia, z których mogą korzystać młodzi rolnicy. W ramach poddziałania 7.7.1 PROW 2014-2020 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, dla tej grupy...
1    12  13  14  15  16