Empowerment w projektach, kiedy i w jaki sposób stosujemy tę zasadę?

Autor: Anna Brzezińska
2015-12-17

Pisząc tzw. projekty „miękkie” bardzo często pojawia się termin „empowerment”. Nawet jeżeli nie jest on wprost użyty w dokumentacji konkursowej, to z reguły Projektodawcy są zobligowani do uwzględnienia tego zagadnienia w opisie wniosku.

 

Co on właściwie oznacza?

„Empowerment”, w tłumaczeniu z języka angielskiego, oznacza „uprawomocnienie”, „wzmocnienie”. W terminologii projektowej natomiast pojęcie to związane jest z zaangażowaniem grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w przygotowanie i realizację projektu. W  skrócie oznacza to, że projekty społeczne, które kierujemy do określonej grupy beneficjentów powinny być zaplanowane i zrealizowane przy ich bezpośrednim udziale – „nic o nas, bez nas”.

Dzięki zastosowaniu tej zasady mamy gwarancję większej skuteczności podejmowanych działań i efektywności rezultatów projektów, a o to głównie chodzi. Im narzędzie/instrument jest lepiej dostosowane do potrzeb grup docelowych, tym większa jego skuteczność.

 

Kiedy stosujemy zasadę „empawermentu”?

Już na etapie planowania projektu warto zaangażować potencjalnych odbiorców w prace przygotowawcze.  Należy zaplanować spotkania z nimi, aby przygotować prawidłową diagnozę problemu, wskazać istniejące bariery instytucjonalne, określić „głębokość” niezbędnych zmian, wskazać partnerów potrzebnych do prawidłowej realizacji projektu, czy określić rzeczywiste potrzeby osób oraz grup, których problemy chcemy rozwiązywać, poznać ich nastawienie, motywację do zmiany istniejącego stanu rzeczy.

Warto również zaangażować grupę odbiorców w proces zarządzania projektem. W jaki sposób możemy to zrobić? Dobrym rozwiązaniem będzie np. powołanie stałej rady programowo-konsultacyjnej, w której znajdą się przedstawiciele naszej grupy. Powinna ona mieć określone zadania o charakterze merytorycznym, wspomagać i monitorować prace projektowe. Można również w miarę potrzeb powołać tzw. grupę roboczą, w której skład wchodziliby odbiorcy. Taka grupa nie musi mieć stałego składu, ale miałaby wpływ na prace zespołu projektowego.

 

Dlaczego warto stosować „empowerment”?

Pisząc, a następnie realizując projekty społeczne czy edukacyjne warto wykorzystać opisany mechanizm. „Empowerment” buduje współodpowiedzialność grup docelowych za realizację i powodzenie projektu, umożliwia wymianę doświadczeń oraz wiedzy. Często pozwala na zweryfikowanie wstępnych założeń, ich zmianę na bardziej adekwatne rozwiązania, przekładając się  w ten sposób na wzrost efektywność projektu. Rozwiązanie to wzmacnia również wiarygodność podjętych działań.

Zastosowanie metodologii „empowermentu” zwiększa szanse na dotarcie z właściwym wsparciem do grupy docelowej i osiągnięcie zakładanych rezultatów na wyższym poziomie. Bardzo często, już na etapie oceny naszego projektu, fakt zastosowania przez nas powyższego mechanizmu może mieć ogromny wpływ na pozytywną ocenę wniosku przez Komisję. Dlatego warto uwzględnić go w konstruowaniu założeń projektowych, jak również w późniejszej jego realizacji.