Dotacje na społeczne projekty służące poprawie środowiska. We wrześniu pierwszy konkurs!

Autor: EM
2015-09-01

Osoby indywidualne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe będą mogły uzyskać dotację pokrywającą całość kosztów przedsięwzięcia służącego poprawie środowiska naturalnego. 25 sierpnia br. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła nowy program priorytetowy „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”.

 

Program ma na celu poprawę w skali lokalnej stanu środowiska naturalnego, przy zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Budżet na realizację programu ustalono na poziomie 25 mln zł.

- Polacy chętnie angażują się w lokalne inicjatywy w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, w jakim żyją. Przekonaliśmy się o tym, prowadząc program pilotażowy Inicjatywy Obywatelskie, w ramach którego zrealizowanych zostanie niemal pół tysiąca oddolnych inicjatyw. Dlatego teraz dedykujemy im odrębny program – twierdzi Dorota Zawadzka - Stępniak, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szacuje, iż w ramach programu zrealizowanych zostanie co najmniej 900 lokalnych inicjatyw. Inicjatywy powinny w szczególności rozwiązywać lokalne problemy środowiska naturalnego, tworzyć i wspierać lokalne partnerstwa i mechanizmy trwałej ochrony środowiska. Zrealizowane do tej pory inicjatywy to m.in. projekty ochrony zagrożonych gatunków i ekosystemów, przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających, zakładanie i pielęgnacja małych zbiorników wodnych, zakładanie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, a także rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich czy zieleńców.

- We wrześniu tego roku ogłosimy pierwszy konkurs w ramach nowego programu „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”, termin rozpoczęcia naboru wniosków planujemy w październiku tego roku – mówi Dorota Zawadzka - Stępniak.

Wnioski w konkursie mogą składać organizacje pozarządowe. Dofinansowanie w formie dotacji obejmie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 400 tys. zł, minimalna - 150 tys. zł.  Przedsięwzięcie, na etapie składania wniosku, musi obejmować minimum 15 lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich.

Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie, które będą mogły zgłosić osoby indywidualne, zostaną uznane przy poparciu minimum 5 mieszkańców gminy. Inicjatywy mogą realizować także organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Program będzie realizowany do końca 2023 roku.

 

Źródło: www.nfosigw.gov.pl