Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla młodych – powiat rzeszowski

Autor: Agnieszka Rajchel
2015-05-07

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia. Nabór będzie prowadzony w dniach od 21.05.2015 r. do 22.05.2015 r. Kwota, o jaką można wnioskować, to maksymalnie 22 000,00 zł. 

Aby otrzymać dofinansowanie osoba bezrobotna musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie przez maksymalny okres do 4 miesięcy,
  • posiadać ustalony I lub II profil pomocy,
  • nie kształcić się, tj. nie uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym). Nie dotyczy osób, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym,
  • nie szkolić się, tj. nie uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu). Nie dotyczy osób, które szkolą się ze środków prywatnych.

Środki przyznawane będą w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (I)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: http://www.pup.rzeszow.pl

 

Źródło: www.pup.rzeszow.pl