Dotacje na projekty non-profit

Autor: Agnieszka Rajchel
2015-06-22

Fundacja Training Projects ogłosiła konkurs, w którym można otrzymać dotację na działania non-profit do 30.000 zł. Wnioski można składać do 30 lipca 2015.

 

Fundacja Training Projects powołana została, by dofinansowywać projekty non profit, których celem jest: wzmacnianie kapitału społecznego, rozwój postaw społecznych i obywatelskich Polaków, kształtowanie kompetencji społecznych dzieci i dorosłych, promocja innowacyjności polskiej gospodarki i polskich firm, wspieranie projektów zorientowanych na odbiurokratyzowanie państwa.

W 2015 roku Fundacja przekaże – w formie grantów – 100.000 zł. W aktualnym konkursie można otrzymać:

a. Dotację na dowolne projekty non profit związane z realizacją jednego z wymienionych niżej celów – można wnioskować o kwotę dotacji nie mniejszą niż 5.000 zł i nie większą niż 30.000 zł przy czym wartość dotacji nie może przekraczać 75% wartości projektu.

b. Dodatkowo, każdy wygrany zespół projektowy otrzyma wsparcie doradcze w zakresie prowadzenia projektu (w zależności od potrzeb danego beneficjenta: zarzadzania operacyjne projektem, wyznaczanie strategii projektu, współpraca w zespole projektowym, marketing projektu, itp.)

 

Kto może starać się o dotację

Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty prowadzące działalność non profit (społeczną, charytatywną, oświatową, naukową, badawczą, inną), poza

a. Partiami politycznymi i podmiotami z nimi ściśle powiązanymi (np. młodzieżówki)

b. Kościołami i organizacjami religijnymi

c. Podmiotami, których założycielem lub właścicielem lub zarządzającym jest jednostka budżetowa, samorządowa, lub przedsiębiorstwo albo grupa przedsiębiorstw

d. Organizacjami, których filozofia działania przeczy ideom demokratycznym lub wolnościowym, albo związana jest z promocją nacjonalizmu, wybranej religii, lub dyskryminacji w jakiejkolwiek formie (płciowej, światopoglądowej itp.)

 

Dopuszczalne projekty

Pod uwagę brane będą tylko projekty, które mają charakter całkowicie non profit (choć mogą przyjmować dotacje od sponsorów lub reklamodawców albo opłaty od beneficjentów), a podstawowym celem projektu jest:

 

CEL 1: budowanie lub wzmacnianie kapitału społecznego. Przykładowe cele projektów: rozwój kompetencji społecznych lub kreatywnych u uczniów, studentów lub dorosłych, wzmacnianie postaw obywatelskich lub dobroczynnych (w tym idei wolontariatu), promocja aktywności publicznej, wzmacnianie więzi społecznych (na poziomie lokalnym, miejskim, regionalnym lub krajowym), promocja zespołowości, budowanie otwartości i zaufania, kreowanie innowacyjności lub przedsiębiorczości, kreowanie liderów politycznych i samorządowych – jeśli nie jest to związane z konkretną partią, budowa nowoczesnego państwa lub samorządu, tworzenie programów, narzędzi lub modeli kształcenia i edukacji w zakresie kompetencji społecznych, kształcenie nauczycieli w zakresie uczenia kompetencji społecznych lub innowacyjnych itp.

 

CEL 2: zmniejszanie kosztów biurokracji. Przykładowe cele projektów: projektowanie systemów automatyzujących lub upraszczających administrację na dowolnym szczeblu, promocja centrów usług wspólnych, poprawa obsługi obywatela, pilotażowe wdrażanie rozwiązań obniżających koszty administracji publicznej lub zarządzania w sferze publicznej, kampanie społeczne promujące wybrane zmiany legislacyjne, akcje pilotażowe w powyższym zakresie

 

Kryteria oceny projektów

Każdy projekt będzie mógł otrzymać max 100 punktów łącznie w 6 kryteriach oceny:

1. Wdrożenie namacalnych rezultatów – dzięki wdrożeniu projektu powstaje namacalny rezultat, z którego korzystać może (pośrednio lub bezpośrednio) możliwie szeroka grupa odbiorców. Wielkość osiągniętych rezultatów projektu to złożenie skali rezultatu (jak duży efekt daje – np. rewolucja czy tylko drobna korekta) i powszechności rezultatu (jak duża grupa może z tego korzystać) – max 30pkt

2. Powielarność i możliwości upowszechniania – tworzenie rozwiązań „wzorców” - koncepcji, produktów, metod, lub struktur, które w przyszłości inne podmioty będą mogły skopiować, wdrożyć u siebie i liczyć przez to na podobne pozytywne wyniki – max 20pkt

3. Trwałość efektów – możliwość korzystania z efektów projektu możliwie długo po samym wdrożeniu (np. trwałe systemy, narzędzia), optymalnie po koszcie wielokrotnie niższym niż koszt samego wdrożenia – max 20pkt

4. Innowacyjność projektu – nowatorskie podejście, forma, cel projektu, sposób zarządzania projektem itp. – max 10pkt

5. Efekt optymalizacyjny – dzięki wdrożeniu projektu wybrane działania, procesy lub zadania społeczne mogą być realizowane taniej, szybciej, lepiej lub w sposób prostszy albo bardziej zautomatyzowany – max 10pkt

6. Efektywność ekonomiczna – najlepszy stosunek wygenerowanego rezultatu do wydatkowanej kwoty, wykorzystanie wolontariuszy w miejsce pracowników lub podwykonawstwa itp. - max 10 pkt

 

Nie ma gotowego wzoru wniosku, który należy złożyć. Składany wniosek nie powinien przekraczać 5 stron A4 (czcionka 10). Wniosek powinien zawierać konkretne informację bezpośrednio odnoszące się do kryteriów oceny.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca sierpnia 2015 r.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej  Fundacji

 

Źródło: strona internetowa Fundacji Training Projects