Doradztwo marketingowe dla branży przetwórstwa rolno-spożywczego

Autor: Anna Brzezińska
2015-03-24

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, od listopada 2014 roku, świadczone jest doradztwo marketingowe dla mikro- i małych przedsiębiorców, działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego.

Na czym polega usługa?

Doradca przeprowadzi audyt marketingowy, przygotuje plan marketingowy oraz pomoże w jego wdrożeniu. Klient będzie mógł także skorzystać ze szkoleń z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji.

Celem usługi systemowej jest poprawa efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, podniesienie zdolności operacyjnych przedsiębiorstwa oraz wzrost jego konkurencyjności, poprzez wdrożenie nowych narzędzi marketingowych i sprzedażowych.

Usługa składa się z czterech etapów:

Etap I: Audyt marketingowy – szczegółowa  analiza sytuacji rynkowej firmy, która stanowi podstawę do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego przedsiębiorstwa.

Audyt może zostać przeprowadzony poprzez:

  1. Analizę uwarunkowań zewnętrznych, np.  analizę popytu, podaży podobnych artykułów na rynku, potencjalnych nabywców i konkurentów, systemu dystrybucji i zaopatrzenia, etc.

 

  1. Analizę uwarunkowań wewnętrznych, tj. ocenę pozycji rynkowej klienta, analizę struktury sprzedaży, dotychczasowej działalności marketingowej klienta (o ile była prowadzona) oraz analizę jego słabych i mocnych stron.

 

  1. Identyfikację i analizę potencjalnych problemów marketingowych klienta.

Etap II: Doradztwo strategiczne – przygotowanie planu marketingowego, zawierającego co najmniej
5 wykonawczych programów marketingowych, których wdrożenie poprawi efektywność  przedsiębiorstwa i umożliwi mu uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Etap III: Asysta we wdrażaniu planu marketingowego – pomoc doradcy w kompleksowym procesie wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych przygotowanych podczas etapu II.

Etap IV: Szkolenie – dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji.

Na Podkarpaciu podmiotem świadczącym usługę w zakresie doradztwa marketingowego dla branży przetwórstwa rolno-spożywczego jest Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, Al. Piłsudskiego 40/15 35-001 Rzeszów, e-mail: kpodraza@pap.rzeszow.pl.

 

Źródło: http://www.parp.gov.pl