Darowizna towarów a VAT

Autor: Konsultant PIG
2014-11-25

Przedsiębiorcy coraz częściej zarządzają swoimi przedsiębiorstwami, z uwzględnieniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja ta polega na świadomym i zrównoważonym działaniu zorientowanym nie tylko na zysk finansowy, ale także uwzględniającym interesy społeczne i ekologiczne w otoczeniu firmy. Jednym z jej przejawów jest przekazywanie przez podatników darowizn na cele charytatywne.

 

Kiedy opodatkować darowiznę podatkiem VAT?

W myśl art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 Ustawy o VAT, darowizny towarów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli przy nabyciu, wytworzeniu, imporcie itp. darowanych towarów, przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT (w całości lub w części), i towary te nie są próbkami ani prezentami o małej wartości.

Przekazywane w ten sposób towary podlegają opodatkowaniu VAT, według stawki określonej dla danego towaru. Podstawą opodatkowania w tym przypadku jest cena nabycia towaru przekazanego bezpłatnie, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określony w momencie tego przekazania, czyli mówiąc w uproszczeniu – jest to cena rynkowa tych towarów (art. 29a ust. 2 ustawy o VAT).

Czy istnieją wyjątki przy opodatkowaniu darowizny?

Wyjątek stanowi tu, przekazanie produktów spożywczych na cele charytatywne na rzecz organizacji pożytku publicznego, podlega ono bowiem zwolnieniu z VAT. Aby jednak zwolnienie takie mogło mieć zastosowanie, konieczne jest spełnienie warunków ustawowych. Pamiętać należy, że jednym z najistotniejszych warunków, jakie musi spełnić podmiot dokonujący dostawy produktów żywnościowych na cele charytatywne, jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Wymóg ten określono w art. 43 ust. 12 Ustawy o VAT.

Ponadto, na podstawie art. 43 ust. 12a ustawy, zwolnienie, o którym mowa nie stosuje się jeżeli:

  1. określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów, nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez tę organizację dokumentacji, lub
  2. wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów,  nastąpiło na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Darczyńca musi zatem, nie tylko udokumentować fakt przekazania produktów żywnościowych na rzecz organizacji pożytku publicznego, ale także posiadać potwierdzenie, że przeznaczyła ona otrzymane od niego produkty wyłącznie na działalność charytatywną.

Z kolei, organizacja pożytku publicznego, która otrzyma produkty żywnościowe w formie darowizny, musi prowadzić odpowiednią dokumentację w związku z otrzymaną darowizną, która pozwoli wykazać, w jaki sposób i na jakie cele zostały przeznaczone otrzymane towary.

 

O czym jeszcze należy pamiętać przekazując darowiznę?

Warto również dodać, że na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 3 Ustawy o VAT, dostawca towarów, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, przy nabyciu przekazywanych organizacji pożytku publicznego towarów.

Trzeba przy tym pamiętać, że przy darowiźnie towarów, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy, są zwolnione z VAT, nie ma wprawdzie kwoty należnej, ale jest podstawa opodatkowania. Jest nią cena nabycia – gdy zaś  nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określony w momencie dostawy tych towarów (art. 29a ust. 2 ustawy o VAT).

 

Źródło: sgk.gofin.pl, Ustawa o VAT