Co zrobić, gdy firma jest zadłużona?

2019-01-03

Co zrobić, gdy firma jest zadłużona?

W przypadku większości zadłużonych firm schemat początku kłopotów jest taki sam. Zobowiązania zaczynają przewyższać przychody i zaczynamy mieć problemy z płynnością finansową. Nieopłacone składki ZUS i nieuregulowane wierzytelności w innych firmach, szybko sprawiają, że zaczynamy dostawać telefony i pisma z wezwaniami do zapłaty. Niestety w większości dłużnicy nie widząc wyjścia z sytuacji, przestają odbierać telefony, odpowiadać na e-maile i czytać pisma wzywające do uregulowania wierzytelności, co w konsekwencji oznacza jeszcze większe kłopoty. Kiedy bowiem trafimy na listę dłużników, to stracimy wiarygodność finansową i nie dostaniemy żadnego kredytu, który pomógłby nam wyjść zadłużenia.

Postępowanie naprawcze, czyli czy w sytuacji, kiedy lista wierzytelności jest długa, da się jeszcze coś zrobić?

Postępowanie upadłościowe lub postępowanie naprawcze może okazać się jedynym wyjściem z sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie spłacać swoich zobowiązań. Przeprowadzenie postępowania naprawczego ma na celu wykonanie rekonstrukcji w firmie, która pozwoli na przywrócenie jej zdolności konkurowania na rynku. Ma to uchronić przedsiębiorstwo przed ogłoszeniem upadłości. Zaznaczyć przy tym jednak należy, że postępowanie naprawcze wszcząć może jedynie przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością. W sytuacji, kiedy taka sytuacja już nastąpiła, pozostaje nam jedynie postępowanie upadłościowe. Jego celem jest przede wszystkim jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli. Powinno zostać przeprowadzone jednak tak, aby o ile to możliwe dłużnik wierzytelności mógł zachować swoje przedsiębiorstwo.

Jak wygląda postępowanie upadłościowe?

W sytuacji, kiedy dłużnik nie spłaca swoich wierzytelności lub suma jego zobowiązań przekroczyła wartość jego majątku, nawet jeśli na bieżąco te zobowiązania reguluje, ogłasza się upadłość. Za niewypłacalnego uznaje się przy tym nie tylko dłużnika, który nie reguluje żadnych swoich zobowiązań, ale także takiego, który ma problemy ze spłatą tylko niektórych. Nie ma tu żadnego znaczenia jego dobra czy zła wola, zatory płatnicze, które go dotknęły ze strony jego dłużników, czy zmiana popytu na rynku, na którym działa. Warunkiem ogłoszenia upadłości jest jednak możliwość pokrycia kosztów postępowania z majątku dłużnika. Kiedy posiadany majątek jest niewystarczający, dłużnik trafia na listę dłużników niewypłacalnych, a dokładnie do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Postępowanie upadłościowe w trybie upadłości likwidacyjnej czy upadłości układowej?

Postępowanie upadłościowe jest wszczynane na wniosek dłużnika, który powinien go złożyć w terminie 2 tygodni od dnia, w którym zaistniała podstawa do ogłoszenia upadłości. Za zdarzenie, które jest bezpośrednią do tego przesłanką, uznaje się: trwałe zaprzestanie płacenia długów wymagalnych lub sytuację, w której wartość majątku przedsiębiorstwa nie jest wystarczająca, aby zaspokoić jego długi. We wniosku należy określić, o jaki rodzaj upadłości dłużnik wnosi. Ostatecznie jednak o trybie postępowania decyduje sąd. Orzekając w tej sprawie, sąd bierze pod uwagę prawdopodobieństwo tego, czy w drodze układu lista wierzytelności zostanie opłacona w wyższym stopniu niż, gdyby przeprowadzona została upadłość likwidacyjna. Celem upadłości likwidacyjnej jest przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli. Upadłość układowa oprócz zaspokojenia wierzycieli ma także zrekonstruować przedsiębiorstwo, tak aby mogło zostać zachowane po zakończeniu postępowania.