Co przedsiębiorca może zrobić z długiem w ZUS-ie?

Autor: Izabela Jaźwiecka
2016-08-03

Dużym obciążeniem dla przedsiębiorców jest regulowanie zobowiązań wynikających z ubezpieczeń, podatków czy bieżących rachunków. Dlatego też oczekują oni wsparcia rozwoju ich biznesu, aby nie musieli rezygnować z prowadzenia firmy.

Przedsiębiorca, który nie może spłacić swoich należności w ZUS nie jest w sytuacji bez wyjścia. Gdy przestaje płacić składki, dług niestety szybko wzrasta. Może ubiegać się jednak o rozłożenie go na raty. Nie wystarczy samo złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o układ ratalny, trzeba jeszcze spełniać określone warunki, aby móc skorzystać z tej możliwości. Udzielenie takiej pomocy jest ostatecznie pozostawione do decyzji  ZUS.

Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek. Powinien on być uzasadniony względami gospodarczymi  lub innymi ważnymi przyczynami społecznymi (m.in.  brak możliwości zarobkowania na skutek nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy np. choroba, ochrona miejsc pracy).

Zakres niezbędnych dokumentów w każdym przypadku ustalany jest indywidualnie, dlatego też przedsiębiorcy mogą zwrócić się do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla miejsca ich siedziby lub zamieszkania, o jego określenie i uzyskać listę tych dokumentów w formie pisemnej jak i elektronicznej.

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia układu ratalnego ?

Z tytułu nieopłaconych w terminie składek, ZUS zażąda od przedsiębiorcy ubiegającego się o rozłożenie zadłużenia na raty dokumentów związanych z prowadzeniem przez niego firmy.

Są to m.in.

  • dokumenty dotyczące kondycji finansowej przedsiębiorstwa (np. bilans za ostatnie 3 lata obrotowe, oświadczenie o stanie majątkowym w zakresie przewidywanych środków możliwych do uzyskania w wyniku umów, zabezpieczeń itp.)
  • dokumenty potwierdzające podstawę prawną i zakres prowadzonej działalności (np. zezwolenie na działalność, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON)
  • deklaracja dłużnika co do sposobu zabezpieczenia układu ratalnego.

 

Przedsiębiorca będzie musiał także dołączyć do składanego wniosku o układ ratalny, informację o otrzymanej dotychczas pomocy publicznej w tym zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej przez dłużnika w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o rozłożenie zaległości na raty.

Wnioskowana przez dłużnika wysokość oraz ilość rat powinna być optymalna i  do zapłacenia, dlatego też powinien on szczegółowo przeanalizować swoje możliwości finansowe przed ubieganiem się o rozłożenie zadłużenia na raty.

Jakie korzyści  ma przedsiębiorca z tytułu podpisania umowy o rozłożeniu na raty zaległości wobec ZUS?

Najważniejszym następstwem podpisania umowy ratalnej jest fakt, iż od składek które  rozłożono na raty ZUS nie naliczy odsetek za zwłokę, i to w dodatku od dnia następującego po dniu złożenia przez przedsiębiorcę wniosku w tej sprawie. W miejsce odsetek, ZUS naliczy opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w ordynacji podatkowej. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy i naliczana jest odrębnie do każdej raty przypadającej do zapłaty. Opłata prolongacyjna jest stała, co oznacza, że nie może być przeliczana czy zmieniana w trakcie realizacji umowy, w tym również w sytuacji przedterminowej spłaty całości zadłużenia.
 

Kolejnym korzystnym dla przedsiębiorcy skutkiem z tytułu zawarcia układu ratalnego z ZUS jest zawieszenie prowadzonego w stosunku do niego postępowania egzekucyjnego lub niewszczynanie go, jeśli nie było prowadzone. Przedsiębiorca ma możliwość otrzymania z ZUS zaświadczenia o niezaleganiu, które niezbędne jest m.in. w chwili ubiegania się o kredyt.

 

Źródło: www.e-gospodarka.pl