Co można zrealizowac z pieniędzy unijnych

Autor: kp
2015-06-18

Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje projektów.

Na co fundusze?

Część środków finansowych RPO WP skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Co można zrealizować?

Poszczególne obszary wsparcia, na które w najbliższych latach przeznaczymy dofinansowanie, znajdują się w opisie poszczególnych osi:

Oś priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

 • Wsparcie inwestycji polegających na tworzeniu i rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w województwie podkarpackim
 • Przedsięwzięcia w zakresie zwiększania potencjału regionalnego systemu innowacji
 • Finasowanie procesu badawczego począwszy od prac badawczo-rozwojowych aż po wytworzenie linii demonstracyjnej (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe)
 • Bony na innowacje ukierunkowane na zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach projektów o małej skali.
 • Wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R w pierwszej produkcji
 • Wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach
 • Wsparcie na powstawanie i rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw
 • Nowe technologie i innowacje w MŚP - wprowadzanie nowych lub ulepszonych produktów lub usług do oferty przedsiębiorstwa.
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne, automatyzacja procesów biznesowych np. e-handel, B2B
 • Aktywizacja inwestycyjna regionu (uzbrojenie terenów, parki biznesowe, inkubatory przedsiębiorczości, promocja gospodarcza),
 • Profesjonalizacja usług IOB - kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw dostosowane do specyfiki konkretnych potrzeb
 • Instrumenty finansowe dla MŚP

Oś priorytetowa 2. Cyfrowe Podkarpackie

 • Realizacja projektu z zakresu Systemu Informacji Przestrzennej (GIS)
 • E-zdrowie - usługi związane z ochroną zdrowia
 • Działania w obszarze e-administracji - integracja istniejących dotychczas systemów dziedzinowych z elektronicznym obiegiem dokumentacji powstałym np. w ramach projektu PSeAP
 • E-usługi publiczne: e-zdrowie, e-kultura, e-dziedzictwo kulturowe, e-turystyka

Oś priorytetowa 3. Czysta energia

 • Rozwój infrastruktury, produkcji i dystrybucji energii z OZE - wytwarzanie energii pochodzącej z OZE wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii i biomasy

                   -     Energia wodna – modernizacja małych elektrowni wodnych

                   -     Energia wiatrowa - mikro i małe turbiny

                   -     Energia słoneczna - kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne

                   -     Geotermia - produkcja ciepła

                   -     Energia z biomasy

 • Modernizacja energetyczna budynków w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej ( wprowadzenie systemów zarządzania energią tzw. smart metering jako element kompleksowy projektu)
 • Kogeneracja - wykorzystanie OZE w systemach wysokosprawnej kogeneracji
 • Rozwój sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jako element kompleksowy projektu
 • Realizacja zintegrowanych strategii zrównoważenia energetycznego dla obszarów miejskich, w tym publicznych systemów oświetleniowych
 • Wsparcie dla projektów mogących wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej/ programów ograniczenia niskiej emisji dla poszczególnych typów obszarów miast
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu - wymiana lub modernizacja źródeł ciepła

Oś priorytetowa 4. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

 • Działania w zakresie zwiększenia możliwości monitorowania ewentualnych zagrożeń i zarządzania zagrożeniami, poprawy koordynacji akcji ratunkowych, rozwoju form małej retencji oraz polepszenia ochrony przeciwpowodziowej
 • Gospodarka odpadami - kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim a także kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, z uwzględnieniem osadów ściekowych
 • Gospodarka wodno-ściekowa:

                  -       projekty w zakresie infrastruktury oczyszczalni ścieków - aglomeracje z przedziału 2-10 tys. RLM;

                  -       projekty w zakresie infrastruktury kanalizacji ściekowej – aglomeracje z przedziału 2 - 10 tys. RLM;

                  -       projekty w zakresie sieci wodociągowych, ujęć, stacji uzdatniania wody

 • Inwestycje mające na celu polepszenie stanu obiektów dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury instytucji kultury;
 • Ochrona różnorodności biologicznej - m.in. ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody

Oś priorytetowa 5. Infrastruktura komunikacyjna

 • Infrastruktura drogowa

                      -       projekty dotyczące dróg wojewódzkich prowadzących bezpośrednio lub
                              pośrednio do autostrady/drogi ekspresowej lub dróg krajowych, lub wypełniających luki
                              w sieci dróg pomiędzy miastami subregionalnymi i/lub ośrodkiem wojewódzkim,
                              obwodnic obszarów zurbanizowanych na drogach wojewódzkich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

                      -       projekty dotyczące dróg lokalnych (powiatowych i gminnych) stanowiących konieczne bezpośrednie
                              połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi,
                              terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

                      -      Inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na ww. drogach,
                              w tym ITS – wyłącznie jako element ww. typów projektów.

 • Infrastruktura kolejowa

                    -      projekty dotyczące modernizacji/rehabilitacji /rewitalizacji infrastruktury
                           linii kolejowych o znaczeniu regionalnym

                    -      projekty dotyczące kolejowej infrastruktury dworcowej wyłącznie jako element ww. typu projektu

                    -      zakup/modernizacja taboru kolejowego

 • Rozwój transportu publicznego

                    -       Zakup/modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu publicznego

                    -       Budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej
                            (np. pętli, zatok, intermodalnych dworców przesiadkowych, centrów przesiadkowych, parkingów
                            w systemie Park & Ride, ścieżek rowerowych)

                    -       Budowa/przebudowa linii komunikacji miejskiej (sieci autobusowych) wyłącznie jako element
                            ww. projektów

                    -       Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów
                            komunikacji zbiorowej (np. ITS, wydzielenie pasów ruchu dla autobusów komunikacji zbiorowej)

 • Terminale przeładunkowe - projekty dotyczące infrastruktury terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T

Oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna

 • Wsparcie projektów w obszarze istniejącego potencjału uzdrowiskowego regionu

                   -     rozbudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej;

                   -     inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową;

                   -     poprawa stanu bazy zabiegowej, hotelowej oraz wyposażenie w wysokiej
                         klasy specjalistyczny sprzęt zabiegowy

 • Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

                     -     inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem podmiotów ochrony zdrowia
                           i pomocy społecznej

                    -     przedsięwzięcia mające na celu polepszenie bazy lokalowej oraz wyposażenie
                          jednostek systemu wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

                    -     inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego

                    -     inwestycje dotyczące przygotowania odpowiedniej infrastruktury niezbędnej
                          do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

 • Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

                    -     uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych

                    -     zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni na cele publiczne i/lub gospodarcze

                    -     poprawa środowiska i estetyki przestrzeni miejskiej oraz udostępnienie terenów dla mieszkańców

                    -     systemy poprawy bezpieczeństwa publicznego

                    -     dostosowanie istniejącej zabudowy publicznej do celów gospodarczych,
                          społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych itp.

 • Infrastruktura edukacyjna

                     -     inwestycje związane z infrastrukturą dydaktyczną i/ lub wyposażeniem:

                                       * szkół placówek tworzących system opieki przedszkolnej

                                       * szkół i placówek tworzących system kształcenia zawodowego i ustawicznego

                                       * państwowych wyższych szkół zawodowych

                                       * szkół i placówek tworzących system kształcenia ogólnego i ponadgimnazjalnych

 • Inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym

                     -     inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem instytucji popularyzujących naukę i innowacje

Oś priorytetowa 7. Regionalny rynek pracy

 • Programy aktywizacji zawodowej
 • Realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno - gospodarczych regionu
 • Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych
 • Instrumenty i usługi rynku pracy:

            -     służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej

            -     skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia
                  nowych umiejętności i kompetencji

            -     służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców

            -     służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej

            -     skierowane do osób niepełnosprawnych

            -     służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 • Bezzwrotne i zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
 • Rozwój opieki żłobkowej w regionie

            -     Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3
                  (m.in. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce)

            -     Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna

            -     Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi
                   (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych)

            -     Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki)
                  dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi
                  barierę w dostępie do rynku pracy

 • Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa
 • Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie

           -     szkolenia przekwalifikowujące pracowników długotrwale pracujących w warunkach szkodliwych

           -     wdrażanie programów zdrowotnych służące wspieraniu aktywności zawodowej,

           -     wdrażanie programów zdrowotnych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu
                 (choroby układu krążenia układu ruchu, choroby onkologiczne zwłaszcza w zakresie m.in. nowotworów
                 jelita grubego, piersi, szyjki macicy, płuc)

Oś priorytetowa 8. Integracja społeczna

 • Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

          -     zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywnej integracji
                o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym

          -    poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej
               (np. tworzenie nowych miejsc aktywizacji, wsparcie nowych osób w istniejących podmiotach)

         -     poprawa dostępu do usług na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji
               zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

 • Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie

         -      Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywnej integracji o charakterze:
                społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym

 • Usługi społeczne

          -      rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy

          -      działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej

          -      tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych
                 lub istniejących mieszkaniach o charakterze wspieranym albo ośrodkach
                 zapewniających opiekę dzienną lub całodobową

          -      finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej
                 w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej

          -      rozwój mieszkalnictwa o charakterze wspieranym

 • Usługi zdrowotne

          -       programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji
                  dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

          -       wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz
                  podnoszenie umiejętności kobiet będących w ciąży, jak również młodych
                  matek i rodziców, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
                  w zakresie radzenia sobie z opieką nad małym dzieckiem

          -       szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę
                  nad osobami niesamodzielnymi, zależnymi

          -       zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi

          -       tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego,
                  rehabilitacyjnego i wspomagającego

Oś priorytetowa 9. Jakość edukacji i kompetencji w regionie

 • Rozwój edukacji przedszkolnej

         -       tworzenie  nowych lub wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego,

         -       rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia
                 zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty,

         -       doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków
                 wychowania przedszkolnego.

 • Poprawa jakości kształcenia ogólnego

         -       przygotowanie uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki, w tym wyposażenie ich
                 w kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz właściwe postawy/umiejętności,
                 które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności
                 w ramach kształcenia przez całe życie,

         -       podnoszenie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych
                 oraz matematycznych, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty
                 warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

         -       wzrost wykorzystania przez szkoły i placówki systemu oświaty technologii
                 informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania, w tym przygotowanie nauczycieli
                 do korzystania z TIK w nauczaniu przedmiotowym, a także rozwijanie podstawowych
                 oraz zaawansowanych kompetencji cyfrowych uczniów,

         -      rozwój indywidualizacji nauczania poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami
                edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,

         -      doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu umiejętności
                interpersonalnych i społecznych oraz korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych,
                zastosowania aktywizujących metod pracy z uczniem, w szczególności poprzez wykorzystanie metod
                eksperymentu naukowego w edukacji, a także zapewnienie narzędzi diagnostyki psychologiczno –
                pedagogicznej  i metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia,

         -      pomoc stypendialna dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących
                się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają
                wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia
                ich kompetencji kluczowych tj. w zakresie TIK, nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych.

 • Poprawa jakości kształcenia zawodowego

       -        podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form,
                metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie
                zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty
                prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez:

                      *    doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów
                            praktycznej nauki zawodu,

                      *    podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów
                            i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

                      *    tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
                            warunków zapewniających wysoką jakość nauczania, w tym zwłaszcza odzwierciedlających
                            naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,

                      *    rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
                            z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,

                      *    pomoc stypendialna dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej,
                            kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie
                            wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych/technicznych.

 

 • Wsparcie osób dorosłych (rozwój kompetencji kluczowych i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych)

       -        podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników
                pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia
                (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy prowadzące 
                do uzyskania kwalifikacji zawodowych),

       -        kształcenie w formach pozaszkolnych (szkolenia i kursy) osób dorosłych,  z własnej inicjatywy
                zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji kluczowych
                w zakresie TIK i języków obcych,

       -        programy formalnego potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną lub pozaformalną.


Źródło: www.rpo.podkarpackie.pl