Co dla rolników w nowej perspektywie finansowej?

2014-08-29

Rolnicy, którzy zainteresowni są pozyskaniem dotacji w nowym okresie programowania powinni zapoznać się z zasadami obowiązującymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.


Celem głównym programu  będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. PROW 2014 – 2020 będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego.
W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 14 działań, w tym 30 poddziałań. PROW w nowym okresie programowania będzie bardziej rozbudowany niż w latach 2017 – 2013 kiedy dzielił się na 4 Osie, które natomiast obejmowały 22 działania. 

 

Szczegółowy podziałał działań:

 1. TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ 
  1.1 Szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności 
  1.2 Demonstracje i działania informacyjne  
 2. USŁUGI DORADCZE, USŁUGI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWEM ROLNYM I USŁUGI Z ZAKRESU ZASTĘPSTW 
  2.1 Udzielanie pomocy rolnikom lub właścicielom lasów w korzystaniu z usług Doradczych. 
  2.2 Wsparcie szkoleń dla doradców  
 3. SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH - 
  3.1 Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości 
  3.2 Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych 
 4. INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE  
  4.1 Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych) 
  4.2 Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych) 
  4.3 Scalanie gruntów 
 5. PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ ZNISZCZONEGO W WYNIKU KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I KATASTROF ORAZ WPROWADZANIE ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH  
  5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof (Inwestycje zapobiegawcze) 
  5.2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof (Inwestycje odtworzeniowe).
 6. ROZWÓJ GOSPODARSTW I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  - W ramach działania udziela się pomocy na rozwój działalności rolniczej oraz pozarolniczej. Inwestycje muszą być bezpośrednio związane ze wspieraną działalnością i nie mogą dotyczyć poprawy warunków mieszkaniowych. 
  6.1 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników) 
  6.2 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej) 
  6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw)  
  6.4 Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych - Pomoc może być przyznana, jeśli spełnione są następujące warunki:
     • wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
     • wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa;
     • wnioskodawca deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych, co związane jest z zabezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód.
  Kryteria wyboru będą uwzględniać operacje dotyczące w szczególności:
    • innowacyjności, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu;• wnioskodawców, którzy nie korzystali z pomocy finansowej w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętych PROW 2007 - 2013;
     • realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju.
  6.5 Płatności dla rolników kwalifikujących się do wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw (Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa) 
 7. PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA MIEJSCOWOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH  
  7.1 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii; 
  7.2 Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej 
  7.3 Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury 
 8. INWESTYCJE W ROZWÓJ OBSZARÓW LEŚNYCH I POPRAWĘ ŻYWOTNOŚCI LASÓW 
  8.1 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych 
 9. TWORZENIE GRUP I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW 
  9.1 Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym.
 10. DZIAŁANIE ROLNOŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE 
  10.1    Płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznyc
  10.2 Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie 
 11. ROLNICTWO EKOLOGICZNE
  11.1 Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne.
  11.2 Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego 
 12. PŁATNOŚCI DLA OBSZARÓW Z OGRANICZENIAMI NATURALNYMI LUB INNYMI SZCZEGÓLNYMI OGRANICZENIAMI 
 13. WSPÓŁPRACA 
  13.1 Wsparcie na rzecz rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorze rolno-spożywczym poprzez współpracę w ramach grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI (Współpraca w ramach grup EPI). 
 14. LEADER
  14.1 Wsparcie przygotowawcze 
  14.2 Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju 
  14.3 Wdrażanie projektów współpracy 
  14.4 Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji 

Artykuł opracowany na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Rolnictwa  - Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020), który został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz projektów aktów wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej program rozwoju obszarów wiejskich jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.