Będzie nowa ustawa o rynku pracy, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku

2018-07-12

Będzie nowa ustawa o rynku pracy, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku

 

O najważniejszych założeniach projektu ustawy, który trafił do konsultacji społecznych, w środę poinformowała mister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska.

Dobra sytuacja na rynku pracy ma być okazją do tego, aby aktywizować osoby długotrwale bezrobotne oraz bierne zawodowo. W tym celu ma zostać zwiększona elastyczność urzędów pracy, aby ich pomoc była bardziej efektywna i skuteczna. Zoptymalizowane mają zostać formy udzielania pomocy, jakie oferują dziś urzędy pracy. Szczególną opieką pod tym względem mają zostać otoczone osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia.  Osoby długotrwale bezrobotne o niskich kwalifikacjach zawodowych będą miały m.in. pierwszeństwo do szkoleń. Po wprowadzeniu w życie nowych przepisów urzędy będą mogły udzielać pomocy szerszemu gronu bezrobotnych. W przyszłości mają  nie zdarzać się sytuacje, że osoby po 30. roku życia w wielu przypadkach nie mogą skorzystać z pomocy.

Nowe przepisy moją także ułatwić polskim obywatelom pracującym za granicom, powrót do kraju. Będą oni mogli skorzystać z pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w urzędach pracy. Wystarczy, że złożą oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż w ciągu ostatnich dwóch lat zamieszkiwali przez co najmniej 12 miesięcy na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pracowali nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy lub przez pół roku podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Kolejną zmianą, którą wprowadzi nowa ustawa, jest podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 130% podstawy dla osób, które mają co najmniej 30-letni okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Nastąpią zmiany także w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy, które zmienią nazwę na Centrum Aktywizacji Młodzieży.

Przepisy nowej ustawy mają wydłużyć także okres, w którym cudzoziemcy mogą pracować w Polsce na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy. Obecnie obywatele m.in. Ukrainy, Białorusi czy Rosji mogą wykonywać krótkoterminową pracę w Polsce przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Nowe przepisy umożliwią im wykonywanie pracy na tych zasadach przez 12 miesięcy.