Baza Konkurencyjności PO WER – start 1 lipca 2015 roku

Autor: Adam Uliasz
2015-06-10

Już od 1 lipca 2015 r. beneficjenci Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zobligowani będą do zamieszczania zapytań ofertowych w Internecie. Jest to spowodowane stosowaniem zasady konkurencyjności. Zapytania ofertowe będą zamieszczane w Bazie Konkurencyjności.

 

Baza znajduje się pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

Dla kogo Baza Konkurencyjności jest obligatoryjna?

Zamieszczanie zapytań z bazie jest obligatoryjne zarówno dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), jak i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

Już od 1 stycznia 2015 r. obowiązek ten dotyczy beneficjentów PO KL, którzy są  zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL (wartość zamówienia od 14 tys. euro netto).

 

Od 1 lipca 2015 r. obowiązek zamieszczania ogłoszeń będzie dotyczył beneficjentów PO WER zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020, z zastrzeżeniem o którym mowa w podrozdziale 6.5.3 pkt 7 lit a tiret ii.

 

Zasada konkurencyjności w latach 2014-2020 następuje w przypadku:

  • beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (wartość zamówień 50 tys. zł netto – 30 tys. euro netto)
  • beneficjentów, których nie obowiązuje stosowanie ustawy PZP (od 50 tys. zł netto),
  • zamówień sektorowych o wartości równej lub niższej od kwoty określonej w art. 11 pkt 8 ustawy PZP, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020.

 

Jakie zadanie ma Baza Konkurencyjności?

Baza ma umożliwić upublicznienie zapytań ofertowych w celu zbadania rynku i wyłonienia najkorzystniejszego wykonawcy. Dodatkowo, baza umożliwia przejrzystość i zapewnia dostęp do zamówień realizowanych w ramach zasady konkurencyjności. Jedno miejsce zamieszczania zapytań jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla beneficjentów jak i potencjalnych wykonawców zamówień w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020.

 

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uruchomienia Bazy Konkurencyjności dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Źródło:

http://www.power.gov.pl/

http://eurofundsnews.eu/