A jednak nie zdążyli – przedłużenie oceny merytorycznej wniosków RPO WP

Autor: Krzysztof Posadzki
2016-09-28

Zapewne wszyscy przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski o dotację z niecierpliwością czekają na wyniki oceny. Chodzi o konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP.

 

 

Ocena wniosków miała zakończyć się do 30 września 2016 r., ale Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przedłużył ocenę merytoryczną wniosków do dnia 31 października 2016 r. Jako główne powody przedłużenia oceny podano: „dużą liczbę wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej oraz złożonej problematyki projektów. Ponadto część wniosków wymaga przedłożenia uzupełnień i wyjaśnień, co skutkuje koniecznością dokonywania ponownej ich oceny”.

 

Warto zaznaczyć, że od około dwóch tygodni do przedsiębiorców kierowane są pisma z prośbą o wyjaśnienia, dodatkowe informacje, a także o przedstawienie źródeł finansowania. W przypadku gdy wnioskodawca wpisał, że projekt będzie finansował kredytem bankowy będzie zobowiązany do przedstawienia promesy kredytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie zdolności kredytowej.

 

Wygląda na to, że ocena merytoryczna jest przeprowadzana w sposób bardzo wnikliwy i skrupulatny, nie wiadomo jeszcze jak oceniający podejdą do kwestii innowacyjności produktu / usługi, przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych czy też właśnie wspomnianej wyżej zdolności finansowej do zrealizowania projektu. Pozostaje nam tylko czekać na wyniki, miejmy nadzieję, że termin 31 października zostanie dotrzymany.

 

Artykuły powiązane: Ocena formalna wniosków RPO zakończona - 30% odpadło, dlaczego???

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego