8 pytań, na które musisz odpowiedzieć przed ubieganiem się o środki z RPO WP

Autor: Krzysztof Posadzki
2015-12-17

W dzisiejszym artykule przedstawimy pokrótce osiem zagadnień, na które uwagę powinien zwrócić każdy przedsiębiorca aplikujący o dotacje inwestycyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Skupimy się na poddziałaniu 1.4.1 – dotacje bezpośrednie dla MŚP. Zgodnie z harmonogramem konkursów na rok 2015 nabór wniosków o dotacje powinien zostać ogłoszony jeszcze w bieżącym roku.

 

 

Aby poprawnie przygotować się do złożenia swojej aplikacji w konkursie każdy przedsiębiorca powinien się dokładnie przygotować do całej procedury. Oznacza to między innymi wnikliwe zapoznanie się z dokumentacją konkursową oraz kryteriami oceny projektów. Już pobieżna analiza pozwala nam na zadanie ośmiu podstawowych pytań, na które odpowiedź da nam pogląd na to czy jesteśmy gotowi do złożenia aplikacji i czy mamy w ogóle szanse na zdobycie dofinansowania.

 

 

1.Czego dotyczy konkurs? Czy mój projekt spełni oczekiwania?

 

Konkurs, który zostanie ogłoszony w grudniu 2015 roku dotyczy pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców. Wsparcie obejmowało będzie rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług. Uprawnione do ubiegania się o wsparcie będą MŚP prowadzące działalność na rynku powyżej 12 miesięcy.

 

 

Wiemy już czego dotyczy konkurs, co będzie jego głównym celem. Jeżeli należymy do sektora MŚP, planujemy wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów bądź usług i działamy na rynku dłużej niż 12 miesięcy powinniśmy się skupić na tym aby zbadać czy mamy szansę na uzyskanie dotacji. W tym celu należy prześledzić kryteria oceny projektów. Kryteria oceny to jedna z ważniejszych części dokumentacji, mówi nam o tym za co możemy uzyskać punkty, których ilość bezpośrednio przekłada się na pozycję projektu na liście rankingowej. Mówiąc prosto, czym więcej zdobędziemy punktów tym lepiej. Pełne kryteria oceny można prześledzić tutaj, my natomiast zajmiemy się częścią z nich. Spełnienie poniższych kryteriów w zasadzie daje nam niemalże pewność uzyskania wsparcia finansowego.

 

2.Czy mój projekt jest wynikiem prowadzonych prac badawczo – rozwojowych (B+R)?

 

Aż 15% punktów z pełnej punktowej puli możemy zdobyć jeżeli przed złożeniem wniosku o dofinansowanie przeprowadzimy prace B+R. Warunkiem przyznania punktów jest potwierdzenie, że planowana inwestycja w ramach projektu jest w całości bezpośrednio powiązana z pracami B+R, realizowanymi i zakończonymi przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie, w okresie ostatnich trzech lat

 

3.Jaki będzie stopień innowacyjności produktu / usługi?

 

Również 15% punktów możemy zdobyć jeżeli nasz nowy bądź ulepszony produkt lub usługa wykaże się innowacyjnością na skalę europejską. W ramach kryterium premiowane będą projekty, w wyniku których zostanie wprowadzona innowacja produktowa, o poziomie innowacyjności wykraczającym poza skalę firmy, tj. projekty innowacyjne w skali regionu (5% pkt.), kraju (10% pkt.) oraz dotyczące innowacji na skalę europejską (15% pkt.) tzn. produkt bądź usługa będące wynikiem realizacji projektu charakteryzują się nowością w odniesieniu do posiadanych przez nie nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań już dostępnych na rynku odpowiednio regionalnym, krajowym lub europejskim.

 

4.Czy projekt jest zgodny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami?

 

Regionalne inteligentne specjalizacje zostały wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W Strategii tej wyznaczone zostały trzy inteligentne specjalizacje województwa: inteligentne specjalizacje wiodące – lotnictwo i kosmonautyka oraz jakość życia, inteligentna specjalizacja wspomagająca – informacja i telekomunikacja (ICT). W ramach kryterium ocenie podlegać będzie przynależność przedmiotu przedsięwzięcia do regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) wymienionych w Strategii. Spełnienie tego kryterium pozwoli na uzyskanie kolejnych, dodatkowych 15% punktów z pełnej punktowej puli.

 

5.Gdzie będę realizował projekt?

 

Lokalizacja projektu jest niezwykle ważna, bowiem w kryteriach oceny omawianego działania aż 25% punktów można uzyskać jeżeli swoją inwestycję ulokujemy w najbardziej premiowanych powiatach. Generalnie można powiedzieć, że obowiązuje tutaj zasada „im gorzej tym lepiej”. Spośród kryteriów oceny aż dwa odnoszą się do lokalizacji inwestycji (nie lokalizacji firmy). Aż 15% punktów możemy zdobyć jeżeli nasza inwestycja zostanie zlokalizowana w powiecie, gdzie liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców nie przekroczy 60, 10% zdobędziemy jeżeli podmiotów gospodarki narodowej będzie od 60 do 100, a jedynie 5% punktów gdy nasza inwestycja zostanie zlokalizowana w powiatach, w których liczba podmiotów na 1000 mieszkańców przekroczy liczbę 100. Do pobrania tabela z danymi Głównego Urzędu Statystycznego obrazująca liczbę podmiotów gospodarki narodowej w poszczególnych powiatach na koniec roku 2014.

 

Drugim pytaniem odnoszącym się do lokalizacji inwestycji jest: Czy projekt będzie zlokalizowany na obszarach wiejskich w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od stopy bezrobocia dla województwa? W tym kryterium będzie można uzyskać 10% punktów z puli punktów możliwych do zdobycia. Do pobrania poglądowa mapa obrazująca poziom bezrobocia w poszczególnych powiatach na koniec października 2015 roku.

 

6.Czy w wyniku realizacji projektu będę zwiększał zatrudnienie?

 

Jest to niezwykle ważne pytanie, bowiem od pozytywnej odpowiedzi na nie może zależeć uzyskanie aż 10% punktów. Wielkość, o jaką powinno wzrosnąć zatrudnienie w firmie zależy od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio dla:

a) Mikroprzedsiębiorstwa

  • wzrost zatrudnienia o 1 pełny etat  - 5 punktów
  • wzrost o 2 pełne etaty – 7 punktów
  • wzrost zatrudnienia o 3 i więcej pełnych etatów - 10 punktów

b) Małego przedsiębiorstwa

  • wzrost zatrudnienia o 2 pełne etaty  - 5 punktów
  • wzrost zatrudnienia o 3 pełne etaty – 7 punktów
  • wzrost zatrudnienia o 4 i więcej pełnych etatów - 10 punktów

c) Średniego przedsiębiorstwa

  • wzrost zatrudnienia o 3 pełne etaty  - 5 punktów
  • wzrost zatrudnienia o 4 pełne etaty - 7 punktów
  • wzrost zatrudnienia o 5 i więcej pełnych etatów - 10 punktów

 

7.Czy działam aktywnie w klastrach, stowarzyszeniach branżowych, izbie gospodarczej?

 

Prowadząc udokumentowaną współpracę w ramach klastra, izby gospodarczej, stowarzyszenia branżowego związanego z działalnością gospodarczą, której dotyczy projekt możemy uzyskać 15% punktów jeżeli ta współpraca trwa przez minimum 2 lata, licząc do dnia ogłoszenia konkursu. W przypadku posiadania udokumentowanej współpracy w podanym zakresie, przez minimum 12 miesięcy, licząc do dnia ogłoszenia konkursu możemy uzyskać 10% punktów. Ważne aby pamiętać, że podane powyżej kryteria oceny projektów najprawdopodobniej do roku 2020 nie ulegną zmianie, dlatego nawet gdy w chwili obecnej nie działamy w odpowiedniej instytucji może warto pomyśleć o rozpoczęciu współpracy. Może to zaowocować w kolejnych naborach.

 

8.Czy posiadam środki finansowe na realizację inwestycji?

 

To jedno z ważniejszych pytań. Bowiem należy pamiętać, że co do zasady dotacja przyjmuje formę refundacji. Dlatego powinniśmy mieć zabezpieczone własne środki na realizację inwestycji lub posiadać zdolność kredytową. Jednym z ułatwień jest możliwość rozliczania poszczególnych etapów projektu. Wówczas możemy finansować kolejne etapy środkami z już rozliczonych. Należy jednak pamiętać, że procedura rozliczenia może być skomplikowana i długotrwała, dlatego przy finansowym planowaniu inwestycji należy zakładać pesymistyczne scenariusze i brać odpowiednie poprawki na określone w umowie o dofinansowanie terminy wypłaty środków z poszczególnych transz.

 

 

Źródło:

1.Opracowanie własne autora

2.Dokumentacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

3.Dane Głównego Urzędu Statystycznego

4.Opracowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

 

UWAGA!!!

Przedstawione w artykule dane statystyczne nie są oficjalnymi danymi, na podstawie których instytucja oceniająca będzie przyznawała punkty w poszczególnych kryteriach. Oficjalne dane przyjęte w regulaminie konkursu mogą się różnić od zaprezentowanych danych.