40 mln złotych na wsparcie szkolnictwa zawodowego na Podkarpaciu!

Autor: AB
2015-11-13

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Wnioski można składać w terminie od 14.12.2015 roku do 05.01.2016 roku, a planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ustalono na czerwiec 2016 roku.

 

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez:
  1. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz pozostałej kadry szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez:
 • kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER,
 • kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z zawodem innym niż nauczany, prowadzonym lub planowanym do prowadzenia w szkole/ placówce oświatowej kształcenia zawodowego zatrudniającej danego nauczyciela/ instruktora praktycznej nauki zawodu,
 • praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty,
 • studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne),
 • budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,
 • realizacja programów wspomagania,
 • programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,
 • wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów,   w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

b. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez m.in.:

 • praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych,
 • staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego,
 • wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych (w tym także w języku obcym oraz z zakresu języka obcego branżowego),
 • organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
 • udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
 • wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, zwiększających ich szanse na rynku pracy,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • zapoznawanie uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z rynkiem branżowym, wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
 • przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy. Realizacja ww. formy wsparcia powinna być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232).

c. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez m.in.:

 • wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • wsparcie wprowadzania do bieżącej pracy szkół i/lub placówek oświatowych modułowego systemu kształcenia zawodowego,
 • wprowadzanie innowacji pedagogicznych do programu nauczania,
 • tworzenie (lub zakup już istniejących rozwiązań) firm symulacyjnych i wykorzystywanie ich w procesie dydaktycznym,
 • wdrażanie e-learningu do bieżącej pracy szkoły i/lub placówki prowadzącej kształcenie zawodowe.

d. rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmujące m.in.:

 • włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, w tym m.in.: tworzenie przez pracodawców lub przedsiębiorców ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów,
 • tworzenie klas patronackich w szkołach,
 • współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
 • wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
 • współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi (wsparcie programowe ze strony uczelni, wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, zwiększenie dostępu uczniów/uczennic szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do nowoczesnych technik i technologii będących w dyspozycji uczelni wyższych itp.),
 • współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z instytucjami rynku pracy w zakresie ułatwiania przejścia uczniów z edukacji do aktywnego udziału w rynku pracy,
 • wdrożenie wypracowanego w ramach PO WER modelu współpracy pracodawców funkcjonujących w SSE ze szkołami oraz placówkami systemu oświaty prowadzącymi kształcenie zawodowe,
 • promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 90%. W ramach konkursu przeznaczono 40 000 000,00 zł na dofinansowanie projektów

 

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego konkursu można znaleźć w poniższym regulaminie.

Regulamin konkursu (DOC, 854 KB)

 

Źródło: www.rpo.podkarpackie.pl