40 milionów złotych na wsparcie sektora ekonomii społecznej

Autor: AB
2015-11-02

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił kolejny konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Konkurs będzie dotyczył wspierania rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. Na realizację projektów zostanie przeznaczone 40 milionów złotych. O pieniądze będą mogły się starać podmioty posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Działaniami, które będzie można realizować w ramach projektów będą m.in. usługi pozwalające uzyskać wiedzę konieczną do założenia przedsiębiorstwa społecznego, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników ww. wymienionych podmiotów, dotacje na tworzenie miejsc pracy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie pomostowe udzielane w formie finansowej na działania pozwalające założyć przedsiębiorstwo społeczne.

Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w odniesieniu do ogłoszonego konkursu wynosi 5%. Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać od 30 listopada do 11 grudnia 2015 roku. Więcej informacji dotyczących szczegółowych założeń konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 10 listopada br. w sali konferencyjnej WUP przy ul. Zygmuntowskiej 9a w Rzeszowie.

Regulamin oraz wszystkie dokumenty umożliwiające aplikowanie o środki w ramach ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie internetowej RPO WP 2014-2020.