20 mln złotych na projekty podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych

2016-07-16

20 mln złotych na projekty podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs na projekty dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Na dotacje z Regionalnego Programu operacyjnego województwa podkarpackiego przeznaczono 20 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą podmioty, które w przeszłości wykazały się w realizacją podobnych szkoleń dla dorosłych oraz posiadają wystarczający potencjał do ich prowadzenia obecnie. Realizacja tego programu pozwoli pozyskać nowe lub podnieść posiadane umiejętności zawodowe, w szczególności osobom powyżej 50. roku życia, o niskich kwalifikacjach, które z własnej inicjatywy zdecydują się na podnoszenie swoich kompetencji zawodowych. Osoby zaliczone do grupy objętej wsparciem, będą mogły zdobyć np. uprawnienia spawalnicze, budowlane, elektryczne oraz dotyczące inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego.  

W ramach konkursu realizowane mogą być projekty mające na celu podnoszenie umiejętności zawodowych oraz  pozyskiwanie kwalifikacji zawodowych uczestników w ramach pozaszkolnych form kształcenia zawodowego. Wzmacnianie zdolności do zatrudnienia wśród objętych programem bezrobotnych, będzie się odbywało przez kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych i inne kursy, które umożliwiały będą uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, które muszą kończyć się uzyskaniem certyfikatu uznawanego w konkretnej branży, dającego uprawnienia bądź przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu.

Minimalna wartość projektu, który może zostać objęty dofinansowaniem to 50 tys. złotych. Wnioski o dotację składać można od 16 sierpnia do 31 sierpnia. Wcześniej, 3 sierpnia, o godzinie 10:00 w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w  Rzeszowie odbędzie się spotkanie informacyjne.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (www.wup-rzeszow.pl), RPO WP 2014-2020, (www.rpo.podkarpackie.pl) oraz na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Dodatkowo, pomocy  udzielają pracownicy Wydziału Edukacji EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, tel. 17850 92 64, 17850 92 94, 17850 92 92. Zapytania można nadsyłać również za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: wup@wup-rzeszow.pl, w temacie wpisując adnotację „Działanie 9.5”.