195 mln złotych na innowacje dla MŚP z Polski Wschodniej

Autor: informacja prasowa
2017-05-26

195 mln złotych na innowacje dla MŚP z Polski Wschodniej

 

Od 01 czerwca 2017 roku rusza nabór wniosków w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie Innowacji przez MŚP z Programu Polska Wschodnia, przedsiębiorcy z województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mają szansę otrzymać 195 mln złotych na swoje firmy.

 

 

Źródło: http://www.telecompgroup.pl/img/_135757_innowacje_www.jpg (16.05.2017 10:34).

 

Informacje na temat naboru

Nabór będzie trwał od 1 czerwca do 31 lipca 2017 roku. Dofinansowaniu będą podlegały projekty, które realizowane będą na terytorium jednego z wymienionych województw, dotyczące inwestycji początkowej
i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie wyników prac B+R (własnych lub nabytych)

Beneficjentami przedsięwzięcia według regulaminu konkursu mogą być tylko i wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zatrudniający co najmniej 5 pracowników w ostatnim obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 000, 00 zł przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie, a także należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki:

  • do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;
  • przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług)
    o komplementarnym charakterze;
  • działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski;
  • w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie, z co najmniej
    2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu makroregionu Polski Wschodniej;
  • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

 

Źródło: http://open4business.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/cooperation-markets.jpg (16.05.2017 10:50).

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu sięga 1 mln zł, maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu to 7 mln zł. Dofinansowanie stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (50%, ale może być zwiększone do 85%) i pomoc de minimis. W ramach projektu będzie można sfinansować m.in. nabycie nieruchomości, nabycie albo wytworzenie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów itp.

 

Poniżej mapa pomocy regionalnej dla poszczególnych województw:


Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.org.pl/index.php/mapa-pomocy-regionalnej (16.05.2017 11:09).

 

Konkurs ma przyczynić się do zwiększania potencjału MŚP, które działają w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Bardzo ważne jest tu wdrażanie wyników prac B+R, które poszerzają wiedzę i umiejętności, pozwalają na opracowanie lepszych, nowszych produktów i usług, umożliwiają łączenie wiedzy z różnych dziedzin. Innowacje są potrzebne firmom by zwiększyć swój potencjał i konkurencyjność rynkową. Według Huberta Domińskiego „działalność badawczo-rozwojowa stanowi kluczowe narzędzie w rozwoju naszego kraju. Prowadzone na szeroką skalę inwestycje
w sferę B+R pozwalają polskiej gospodarce stać się konkurencyjną i atrakcyjną zarówno w Europie jak i na świecie”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadziło badania dotyczące B+R, z których wynika, że po niecałych 3 latach widać już zyski z działalności B+R. Polska znajduje się na 24 miejscu na 50 najbardziej innowacyjnych państw, dzieli ją zatem spory dystans od konkurentów rynkowych[1].

 

Źródło: http://www.iorma.com/wp-content/uploads/2016/06/Innovation-Image-9.jpg (16.05.2017 11:48).

 

Inwestowanie w innowacyjność to nie tylko szansa na rozwój i zysk, ale także uzyskanie doświadczenia. Innowacje stwarzają lepsze warunki dla pracowników i usprawniają procesy produkcyjne. Produkty stają się urozmaicone i bardziej pożądane, dzięki czemu odpowiadają potrzebom klienta. Warto skorzystać z projektów, które umożliwiają sfinansowanie działań w tej tematyce dla wzrostu udziału w rynku, podniesienia walorów przedsiębiorstwa i podnoszenie atrakcyjności regionu.

Odnośnik do naboru: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-131-wdrazanie-innowacji-przez-msp-2/

 

 


[1] Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Opłacalność inwestowania w badania i rozwój, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/assets/ncbr-pwc-oplacalnosc-inwestycji.pdf (16.05.2017 11:28).