100 tys. złotych na działalność pozarolniczą – trwa nabór wniosków

2017-03-17

100 tys. złotych na działalność pozarolniczą – trwa nabór wniosków

 

W dzisiejszych czasach wieś to nie tylko uprawa roli i hodowla bydła. Na obszarach wiejskich rozwija się wiele firm działających w sektorze pozarolniczym. Podkarpacie jest doskonałym tego przykładem. Co roku na regionach gdzie jeszcze kilkanaście lat temu dominowała produkcja rolna, powstają nowe przedsiębiorstwa, działające niemal we wszystkich branżach.

Do osób zamieszkujących obszary wiejskie właśnie skierowany jest program premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Nabór wniosków trwa od 13 marca, a zakończy się 11 kwietnia. Osoby zainteresowane wsparciem, które spełnią określone w projekcie wymagania, mogą starać się o dofinansowanie w wysokości 100 tys. złotych.

 

Kto może ubiegać się o dotację?

Pomoc w postaci premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej może otrzymać rolnik lub jego małżonek, jeśli jest beneficjentem programu „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełni poniższe kryteria:

- jest ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie, na mocy przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, nieprzerwanie przez 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku,

- gospodarstwo rolne, które posiada, nie osiąga produkcji rolnej, której wartość przekracza 15 tys. euro,

- otrzymał płatność do gruntów rolnych, wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku,

- nie posiadał wpisu do CEiDG ani Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 

Ze wsparcia w postaci premii będą mogły skorzystać również osoby, które trwale przekażą swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Pieniędzy z tego programu nie będą mogły jednak otrzymać osoby, które wcześniej skorzystały z nasypujących programów:

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – PROW 2007-2013;

- Premia dla młodych rolników – PROW 2014-2020;

- Restrukturyzacja małych gospodarstw – PROW 2014-2020;

 

Jakie branże zostały objęte programem?

Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogły otrzymać osoby, które planują rozpocząć działalność w zakresie:

- sprzedaży hurtowej i detaliczne wyrobów nie rolnych,

- turystyki wiejskiej,

- rzemiosła i rękodzieła,

- przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych,

- sprawowania opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

- działalności informatycznej, związanej z komputerami i elektroniką,

- sprzedaży internetowej,

- usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

- usług technicznych,

- usług architektonicznych,

- usług audytorskich,

- działalności weterynaryjnej.

 

Procedura ubiegania się o wsparcie

Nabór wniosków trwa od 13 marca do 11 kwietnia. Do wniosku, dołączyć należy biznesplan, w którym przewidywane jest utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym. O tym, czy dany wniosek uzyska dofinansowanie, decydować będzie to, czy planowane przedsięwzięcie ma charakter innowacyjny, jest realizowane przez osobę będącą beneficjentem poddziałania: „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”. Ponadto pierwszeństwo będą miały osoby zamieszkujące powiaty o najwyższej stopie bezrobocia oraz rolnicy posiadający odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia działalności pozarolniczej o dofinansowanie, której się ubiegają.

Premia może zostać wykorzystana na sfinansowanie:

- budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

- nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

- zagospodarowania terenu;

- zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;

- zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym że w przypadku pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep;

- rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu,

- kosztów ogólnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

 

Przyznana premia zostanie wypłacona w dwóch ratach podzielonych odpowiednio na 80% i 20%. Najpóźniej do dnia wypłaty drugiej raty, osoba, która otrzymała premię, musi zarejestrować działalność w odpowiednim rejestrze i opłacać składki ZUS przez okres co najmniej 5 lat od daty otrzymania drugiej raty dofinansowania.

 

Dokumenty aplikacyjne dostępne tutaj: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/100-tys-zl-na-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-terenach-wiejskic.html

 

 

Źródło: www.nasze-rolnictwo.pl